Pingst Rådslaget 2019

Published by Mateusz Nowicki on

Sammanfattning Rådslaget

Joakim, Ulf, Christine, Myrtle, Göte och Ola utanför den klassiska byggnaden på Rörstrandsgatan

Årets Rådslag hölls i Filadelfiakyrkan på Rörstrandsgatan i centrala Stockholm Fredag-Lördag 17-18 Maj. Representanter från Pingst Umeå var Ulf Sundqvist, Göte Burström, Myrtle Nestander, Joakim Örnberg, Christine och Ola Lindström.

Efter välljudande lovsång och tillbedjan i en välfylld kyrka hälsades vi välkomna av värdförsamlingens föreståndare Niklas Piensoho och en inspirerande inledning av Pingst FFS föreståndare Daniel Alm, varefter den formella delen tog vid.

Pingströrelsen i Sverige växer och PFFS består i nuläget av 440 församlingar i landet!

Idag hör man ofta begreppet Fullt utbyggt Pingst. Det begreppet innefattar:

Pingst Församling, PMU, LP, Pingst Ung, Pingst Skolor (PSK), IBRA och Sports For Life.

I ekonomiska termer har det som kallas Fullt utbyggt Pingst haft en omsättning på 434Msek med ett resultat på 15Msek under -2018. Detta exkluderat försäljningen av fastigheten Kaggeholm med en betydande intäkt och god reavinst.

Kyrkoavgiftens andel av nämnda omsättning uppgick till 6,4Msek.

Denna intäkt används bland annat till att finansiera följande;

Församlingsservice, Församlingsplantering, Arkiv & Forskning, Musikkonsulent, Kommunikationsavdelning, Konferenser och event samt nätverket Pingst Pastor.

SST – Statligt stöd till trossamfund uppgick till 7,2Msek.

Denna intäkt används bland annat till att finansiera följande;

Församlingar, Regionala stöd, Församlingskonsulenter och coacher, Young Adults, STIM, SKR, ekumeniska arbeten samt Pingst Ledare.

Utdelning från Pingst Förvaltning AB som uppgick till 5,7Msek (som kommer från året innan) används bland annat till att finansiera följande;

ALT, Pingst tidningen, Pågående utvecklingsprocesser, Mediacenter, PEF Europasatsning samt uppbyggnad ekonomisk buffert.

PMU´s omsättning under -2018 ökade till 193Msek jämfört med 186Msek året innan.

Av denna totala intäkt kommer 71Msek direkt från second hand försäljning. Detta ökat från 69Msek året innan.

Pingst Media´s omsättning för -2018, bestående av IBRA, TV Inter Club och Församling Internationellt uppgick till drygt 30Msek.

LP verksamhetens omsättning uppgick till 25Msek med ett resultat på +1,4Msek. LP utvecklar sin verksamhet med inriktning på målgruppen unga människor med psykisk ohälsa under namnet LP-Grow . LP har som mål att koppla med fler lokala församlingar runt om på orter i landet.

Pingst Skolors omsättning för -2018 uppgick till 116Msek med ett resultat på +9,4Msek.

Pingst FFS som vår församling Pingst Umeå tillhör har följande verkställande ledning, lokaliserade vid kontoret i Alvik väster om Stockholms centrum:

Daniel Alm, Madeleine Hansson, Elisabeth Celaya, Marcus Jonsson, Andreas Ardenfors, Niclas Lindgren, Pontus Fridolfsson, Johanna Bode, Hans Wikström och Ulrik Josefsson.

På årets Rådslag uppmärksammades vår organisations 60-åring LP. Detta firades med cupcakes till kaffet.

Pingst Ung lanserar söndagsskolematerialet Leva Livet. Man kommer ut med en webbaserad ledarutbildning med fokusområde unga kvinnor i ledarskap och att ”Hålla i längden”.

Pingst Ung har ett annat fokusområde; psykisk ohälsa bland unga.

Man lanserar materialet ”Det finns hopp – för psykisk ohälsa” i samarbete med Pingst Omsorg, LP Grow och Pingst Ung.

Sports For Life är numera en egen organisation och inte längre under Pingst Ung. Fokusområden är sportgrupper i församlingarna och nya läger.

En nykomling inom Pingst FFS blir det nya bolaget Pingst fastighetsutveckling PFU.

Det är i fler församlingar än vår i Umeå som man står inför utmaningar i fastighet, byggnader och behov av nya lösningar. PFU är tänkt att fungera som resurs för de församlingar som i i- eller på gång in i denna process. Det kan handla om stöd vid planering och genomförande nybyggnation, om- eller tillbyggnad.

På Rådslaget presenterades temat för årets Pingst Ledare som drar igång med start i Umeå i Oktober. Tema blir; Tungotal, Tänkande, Tjänande.

Fredagen avslutades med middag och en fantastisk kvällsgudstjänst med predikan av Daniel Alm.

På Lördagen hölls bolagsstämma för Pingst Förvaltning AB.

Kapitalförvaltningen hade en ekonomisk nedgång under -2018 beroende på den allmänna nedgången under framförallt kvartal 4. Det blev en förlust för -2018 och därmed ingen utdelning till Pingst FFS.

Rådslaget beslöt att anta förslaget om en ny organisation och struktur för Pingst Internationell med inriktning på fyra teman, sex regioner och ny styrgruppsstruktur.

Uppbyggnaden av detta ska pågå fram till nästa års Rådslag.

Enkäten om pingströrelsens syn och hållning i HBTQ frågor redovisades av Frida Nyberg, Pastor i Pingstförsamlingen i Boden. som också ansvarat för enkäten, dess genomförande och sammanställan. En enkät där 109 församlingsföreståndare från 80 olika församlingar medverkat.

Medlemsärenden på årets Rådslag handlade om 9 församlingar som hälsades välkomna i samfundet.

Välkomnande av nya medlemmsförsamlingar i samfundet

Vi som representanter från Pingst Umeå tackar församlingen för förtroendet vid Rådslaget.

Vi fick ta del av information, processer, samtal, beslut, lovsång och tillbedjan som gör oss ödmjukt stolta att få vara en del av Pingst FFS.

Pingst Umeås representanter genom Ola Lindström

Kategorier: Medlem