Värna kärnan – Ekonomi

Published by Mateusz Nowicki on

Som församling har vi ställts inför flera stora ekonomiska utmaningar. Corona medförde en stängning av Kafé station vilket medförde avvecklingskostnader på cirka 1 Mkr. Biståndsöverskottet från secondhand beräknas minska med 600 Tkr 2020. Dessutom blev det ökade kostnader för fasadrenoveringen på Ägir. Därför beslutade vi som församling i Juni om tre insatser. Spara – Samla – Låna. 

  1. Spara: Vi har gjort en del besparingar på några olika områden på ca 150 Tkr. 
  2. Samla: Vi startade insamlingen “Värna kärnan” med målet 1 Mkr. Hittills har cirka 20 % kommit in, men då skall det sägas att vi ändå håller budget på våra ordinarie insamlingar. 
  3. Låna: På administrationsmötet den 23/8 beslutade vi att ta upp ett nytt lån på 2 Mkr på Ägir. Dessutom har vi höjt vår checkkredit med 600 Tkr. Glädjande nog har vi fått nya hyresgäster på Ägir vilket gör att fastigheten kommer kunna bära kostnaderna för räntor och amortering på alla lån avseende Ägir. Vi kommer även framöver i olika omfattning kunna använda konsertlokalen för kyrkans verksamhet i samråd med de nya hyresgästerna.

Det är klart att situationen har varit ansträngd. Vi tror dock att vi nu när Coronapandemin stabiliserats ska klara av detta tillsammans och även att vi ska kunna göra nya satsningar för framtidens mötesplats och församling.

Gud välsigne dig! 

Ulf Sundkvist
Föreståndare och pastor
Myrtle Nestander
Ordförande i styrelsen

Kategorier: Medlem